Aarhus Elite A/S foretager rettet emission

Af: BJ - 7. juli 2017, kl. 9:07

Aarhus Elite A/S’ bestyrelse har i henhold til bemyndigelse i vedtægterne besluttet at forhøje selskabets aktiekapital med DKK 5 mio. B-aktier á nominelt DKK 0,25. Udstedelse af aktierne skal tilvejebringe en del af den kapital, som Aarhus Elite A/S har investeret i forbindelse med opførelsen af de nye klubhusfaciliteter på Fredensvang.

Samtlige aktier tegnes uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Aktierne tegnes af en række erhvervspersoner fra Aarhus-området.

For regnskabsåret 2015/2016, som udløb pr. 30. juni 2016, er der realiseret et underskud på DKK 1,4 mio. For regnskabsåret 2016/2017 er der for første halvår realiseret et underskud på DKK 2,6 mio. For hele regnskabsåret 2016/2017 forventes et underskud på ca. DKK 9 mio.

1. Emissionen

I henhold til vedtægternes § 7 er bestyrelsen i perioden indtil 31. december 2020 bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital med A-aktier og/eller B-aktier med indtil nom. 56.066.316 kr.

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 7. juli 2017 besluttet at benytte bemyndigelsen i vedtægternes § 7 til at udstede for DKK 5 mio. B-aktier fordelt på 20 mio. B-aktier, svarende til 7,44 % af selskabets aktiekapital, som andrager nom. DKK 67.211.383.

Tegningen sker uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Tegningskursen for aktierne er fastsat til kurs 0,25 svarende til nominel aktiestørrelse.

Aktierne tegnes af en række erhvervspersoner fra Aarhus-området.

Udstedelse af aktierne sker med henblik på at tilvejebringe en del af den kapital, som Aarhus Elite A/S har investeret i opførelsen af de nye klubhusfaciliteter på Fredensvang. Byggeriet sker i samarbejde med AGF af 1880, som er bygherre. Opførelsen af byggeriet er godt i gang, og når de nye rammer kan tages i brug d. 1. april 2018, vil AGF råde over et af de mest moderne klubhuse/træningsanlæg i Skandinavien - herunder en særskilt afdeling for klubbens Superliga-trup, der får optimale betingelser at udfolde og dygtiggøre sig i.

2. Selskabet

Aarhus Elite A/S er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under CVR-nr. 83839910. Selskabets regnskabsår er 1. juli til 30. juni. Senest afholdte generalforsamling i selskabet var den ordinære generalforsamling afholdt den 27. oktober 2016.

Bestyrelsen har jævnfør Selskabsloven §156, stk. 3 besluttet at fravige Selskabsloven §156 stk. 2 om fremlæggelse af diverse dokumenter forud for kapitalforhøjelsen.

3. Aktierne

Aktierne får samme rettigheder og underlægges samme regler som de eksisterende aktier i selskabet. Aktierne får således ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet i henhold til vedtægterne fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt, herunder ret til fuldt udbytte fra og med regnskabsåret 2016/2017.

De nye aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. B-aktierne er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og registreret i VP Securities A/S.

Snarest muligt efter kapitaludvidelsens registrering i Erhvervsstyrelsen vil aktierne blive registreret under fondskoden/ISIN DK001026372-2.

Selskabets aktiebogsfører er Computershare A/S. Selskabets aktieudstedende institut er Nordea Bank Danmark A/S, som er bemyndiget til at udstede de nye B-aktier.

4. Udvikling i aktiekapitalen

Emissionen svarer til 7,44 % af selskabets nuværende samlede aktiekapital.

Med denne emission er udviklingen i selskabets aktiekapital som følger:

Aktieoversigt

5. Forventet tidsplan

Den 7. juli 2017 har bestyrelsen benyttet bemyndigelsen i vedtægternes § 7 til at forhøje selskabets kapital. Kapitalforhøjelsen er anmeldt til Erhvervsstyrelsen, og noteringen af de nye aktier forventes at ske snarest muligt herefter.

6. Provenuet fra emissionen samt omkostninger

Det samlede provenu udgør DKK 4.820.000.

De med emissionen forbundne omkostninger forventes at udgøre i alt DKK 180.000.

7. Regnskab 2015/2016 og forventninger til 2016/2017

For regnskabsåret 2015/2016, som udløb pr. 30. juni 2016, er der realiseret et underskud på DKK 1,4 mio.

For regnskabsåret 2016/2017 er der for første halvår realiseret et underskud på DKK 2,6 mio. For hele regnskabsåret 2016/2017 forventes et underskud på ca. DKK 9 mio. svarende til, hvad der er udmeldt i fondsbørsmeddelelse nr. 03/2017 af 3. juli 2017. 

Nyheder


SØG I ARKIVET

Søg i arkivet
-->