Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Af: BJ - Foto: Ole Nielsen den 28. december 2017, kl. 23:38

Aarhus Elite A/S, CVR-nr. 83 83 99 10, afholder generalforsamling torsdag den 26. oktober 2017 kl. 16.00 i Ceres Park, PR electronics Lounge, 2. sal, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C.

Dagsorden:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport
 3. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, samt meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse
 4. Behandling af forslag fra aktionærer og bestyrelse
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

Ad 4: Der er ikke modtaget forslag fra aktionærer.

Bestyrelsen foreslår følgende:

4.1 Navneændring - Selskabets navn ændres fra Aarhus Elite A/S til AGF A/S
4.2 Kapitaltab - Stykstørrelsen på selskabets aktier nedsættes, og sammenlægges efterfølgende.

Ad 5: Bestyrelsen foreslår genvalg af:

 • Lars Fournais
 • Jesper Ørskov Nielsen
 • Erik Meineche Schmidt
 • Uffe Jakobsen
 • Carsten Ramsø Nørland
 • Simon Francis Ratjen Schiølin

Ad 6: Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 

Tilmelding eller afgivelse af fuldmagt kan af navnenoterede aktionærer senest den 23. oktober 2017 kl. 15.00 foretages via aktionærportalen/-klubben på www.aarhus-elite.dk. Adgangskort fremsendes elektronisk til den e-mailadresse, der angives på aktionærportalen ved tilmeldingen. Stemmesedler vil blive udleveret på generalforsamlingen.

Tilmeldingsblanket til ordinær generalforsamling >>

Sidste frist for afgivelse af brevstemme er den 25. oktober kl. 12.00.

Dagsorden og årsrapport for 2016/17 med tilhørende årsberetning og forsynet med revisionspåtegning er fremlagt til eftersyn på selskabets kontor i Idrættens Hus Vest, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C.

Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 78.711.383. Aktiekapitalen er opdelt i A-aktier og B-aktier. 586.876 styk er A-aktier á nom. DKK 0,25, i alt nom. DKK 146.719. 314.258.656 styk er B-aktier á DKK 0,25, i alt nom. DKK 78.564.664. Hver A-aktie på nom. DKK 0,25 giver 10 stemmer, og hver B-aktie på nom. DKK 0,25 giver 1 stemme. Enhver aktionær har adgang til generalforsamlingen, når vedkommende senest den 23. oktober 2017 har tilmeldt sig via aktionærportalen på selskabets hjemmeside eller ved henvendelse til selskabets kontor.

Alene aktionærer, der besidder aktier i selskabet ved udløbet af registreringsdatoen, torsdag den 19. oktober 2017, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 

Nyheder


SØG I ARKIVET

Søg i arkivet