Indkaldelse til ordinær generalforsamling i AGF A/S

Af: BJ - Foto: Ole Nielsen den 1. oktober 2019, kl. 15:01

AGF A/S, CVR-nr. 83 83 99 10, afholder generalforsamling torsdag den 24. oktober 2019 kl. 16.00 på Fredensvang, Terp Skovvej 16-18, 8260 Viby J.

Dagsorden: 

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport
 3. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, samt meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse
 4. Behandling af forslag fra aktionærer og bestyrelse
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt 

Ad 4:

Der er ikke modtaget forslag fra aktionærer eller bestyrelsen. 

Ad 5:

Alle bestyrelsesmedlemmer skal vælges eller genvælges hvert år og blev sidst valgt på den ordinære generalforsamling i 2018. Det betyder, at hvert bestyrelsesmedlems valgperiode udløber ved den ordinære generalforsamling i oktober 2019. 

Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 3-9 medlemmer. Af disse vælger A-aktionærerne 2 medlemmer. De resterende medlemmer vælges af den samlede generalforsamling. 

Bestyrelsen foreslår genvalg for en etårig periode af:

 • Lars Fournais
 • Jesper Ørskov Nielsen
 • Erik Meineche Schmidt
 • Uffe Jakobsen
 • Simon Francis Ratjen Schiølin
 • Kim Larsen 

Hvis de foreslåede kandidater vælges som bestyrelsesmedlemmer, vil bestyrelsen bestå af 6 medlemmer. 

Ad 6:

Bestyrelsen foreslår valg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab. 

Tilmelding eller afgivelse af fuldmagt kan af navnenoterede aktionærer senest den 21. oktober

2019 kl. 15.00 foretages via aktionærportalen/-klubben på www.agf.dk. Adgangskort fremsendes elektronisk til den e-mailadresse, der angives på aktionærportalen ved tilmeldingen. Stemmesedler vil blive udleveret på generalforsamlingen. 

Sidste frist for afgivelse af brevstemme er den 23. oktober kl. 12.00. 

Dagsorden   og   årsrapport   for   2018/19   med   tilhørende   årsberetning   og   forsynet   med revisionspåtegning er fremlagt til eftersyn på selskabets kontor i Idrættens Hus Vest, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C. 

Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 94.424.315,50. Aktiekapitalen er opdelt i A-aktier og B-aktier. Nominelt DKK 146.718,50 er A-aktier á kr. 0,25. Nominelt DKK 94.277.597 er B-aktier á DKK 0,25. Hver A-aktie på nom. DKK 0,25 giver 10 stemmer, og hver B-aktie på nom. DKK 0,25 giver 1 stemme. Enhver aktionær har adgang til generalforsamlingen, når vedkommende senest den 21. oktober 2019 har tilmeldt sig via aktionærportalen på selskabets hjemmeside eller ved henvendelse til selskabets kontor. 

Alene aktionærer, der besidder aktier i selskabet ved udløbet af registreringsdatoen, torsdag den 17. oktober 2019, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

Nyheder


SØG I ARKIVET

Søg i arkivet